logo
banner
संज्या

संज्या

मालकाचे नाव
श्री. संतोष मालोदे पाटील
पत्ता
आखतवाडा, खुलताबाद, छत्रपती संभाजी नगर
जात
कोसा खिल्लार
ड्राइवर
संतोष पाटील
खांदा
डावी
मारत नाही पब्लिक मध्ये घाबरत नाही. पब्लिक लाच चालतो.

फोटो

photo

पुरस्कार

बिनजोड चा मानकरी खूप वेळा ठरला आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा