logo
banner
शंभू

शंभू

टोपण नाव
Battery
मालकाचे नाव
संदीप निकम
पत्ता
इंदोली, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
आदत वासरू full speed दोन्ही खांदी अतून .....

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा