logo
banner
संज्या

संज्या

मालकाचे नाव
संकेत खोमणे
पत्ता
खामगाव, फलटण, सातारा
जात
काजळी खिल्लार
ड्राइवर
आदित्य ड्रायव्हर खामगावकर
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
काजळी खिल्लार आहे. रागीट स्वभाव.

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा