logo
banner
तेज्या

तेज्या

टोपण नाव
एक्का
मालकाचे नाव
शुभम पाटील
पत्ता
मडप, खालापूर, रायगड
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
बारीक ड्राइवर, भाई हडप
खांदा
उजवी
बैल रागीट आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

सातारा, कराड

तुमच्या बैलाची नोंद करा