logo
banner
शंकर

शंकर

मालकाचे नाव
शरद खरात
पत्ता
पारवा, यवतमाळ
जात
खिल्लार
ड्राइवर
मंगेश ठाकरे
खांदा
दोन्ही खांदी
बैल मारत नाही खुप शांत आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

बाभुळगाव, तळेगाव, दशासर, चंना टाकळी

तुमच्या बैलाची नोंद करा