logo
banner
पक्षा

पक्षा

टोपण नाव
सोनेरी
मालकाचे नाव
आवी
पत्ता
आंबा, शाहूवाडी, कोल्हापूर
ड्राइवर
महिपती पाटील
खांदा
डावीकडे
बैल गाडीत येउन उभा रहातो. बैल खुप शांत आहे.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पाडगाव
  • आंबा
  • ढेबोवाडी
  • करूगले
  • परले
  • आवतूर
  • चांदोली
  • उदगिरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा