logo
banner
मोगली

मोगली

टोपण नाव
शेठ
मालकाचे नाव
मयूर भांगे
पत्ता
खरसुंडी, आटपाडी, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सोमा
खांदा
दोन्ही खांदी
चार खांदी फिट बैल कुठूनही पळतो खंडाळा केसरी वीस पंचवीस फायनल बैलाच्या नावे आहेत. खूप पळालेला आहे. बैल बरेच फायनल पण बैलाच्या नावे आहेत.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • खंडाळा केसरी
  • देवी खिंडी फायनल
  • भाग्यनगर फायनल
  • पारेकरवाडी फायनल
  • वीस पंचवीस फायनल

तुमच्या बैलाची नोंद करा