logo
banner
महाराज

महाराज

मालकाचे नाव
तेजस खाटपे
पत्ता
मोरदरी, हवेली, पुणे
जात
बेरडी खिल्लार
ड्राइवर
अक्षय जंगम
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
बैलाला खालून तल लय आहे आणि जेवढं शेपटीत घालताल तेवढं बैल पळतो.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा