logo
banner
कांच्या

कांच्या

मालकाचे नाव
शौकत बाबा वाघेरी
पत्ता
वाघेरी, कराड, सातारा
जात
मैसूरी
ड्राइवर
बाळू डायव्हर
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
ऐके काळी कांच्या च्या गटात गाडीकोनी जुंपत नव्हते.

पुरस्कार

कोळे, कराड, वारुंजी, सैदापूर, शहापूर, औंध, आंगापूर, वांगी, उंब्रज, येतगांव, पुसेसावळी, येळगांव, पाटण, हुसेनपूर, करवडी, वाघेरी, शाळगांव, नांदगाव, तडसर, खेराडे, वराडे, वडी, विटा, इत्यादी.

तुमच्या बैलाची नोंद करा