logo
banner
ईज्या

ईज्या

टोपण नाव
पपट्या
मालकाचे नाव
अशोक सैद
पत्ता
महाळूंगे पडवळ, आंबेगाव, पुणे
जात
म्हैसुरी गावठी क्राॅस
ड्राइवर
दिपक पवार
खांदा
उजवी
६ दाती कॅसा.

फोटो

photo

पुरस्कार

पिंपरखेड,लौकी,भोसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा