logo
banner
बजरंगी

बजरंगी

टोपण नाव
बज्या
मालकाचे नाव
पै.शेखर
पत्ता
कुसवडे, सातारा, सातारा
जात
देशी खिल्लार{गावठी}
ड्राइवर
स्वतः
खांदा
डाविणे ठाम
डाविने फुल स्पीड खुला खिळवर पडून पळतो.तोंडाला वाडतो.सुटीला शांन्त

तुमच्या बैलाची नोंद करा