logo
banner
वेताळ

वेताळ

टोपण नाव
वेताळ
मालकाचे नाव
मंगेश महाराज खटाव
पत्ता
खटाव, सातारा
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
अनिल ड्रायवर शिरसवस्ती
खांदा
दोनी बाजू. आतुन बाहेरून
2 न्ही खांदि पब्लिक वर पळतो. आतून बाहेरून.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • गुरसाळे मैदान येथे १ नंबर
  • वाठार मैदान  येथे ४ था नंबर
  • दहिवडी येथे 5 वा नंबर
  • लाडेगाव 2 रा नंबर
  • खटाव येथे 3 रा नंबर
  • नडवळ येथे १ ला नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा