logo
banner
नव्वा

नव्वा

टोपण नाव
नव्वा
मालकाचे नाव
बबन दादा पाटील
पत्ता
भाटमरळी, सातारा, सातारा
जात
खिल्लार
खांदा
4 खांदी
रागीट खूप आहे

पुरस्कार

  • १०० बिनजोड चा मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा