logo
banner
जादु 6300

जादु 6300

मालकाचे नाव
शंभुराजे लोखंडे (येडशीकर)
पत्ता
येडशी, धाराशिव, धाराशिव
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
विकास, बबलू
खांदा
दोन्ही बाजू

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा