logo
banner
बब्या

बब्या

मालकाचे नाव
वरद शेठ खरसुंडी
पत्ता
खरसुंडी, आटपाडी, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
संजय ड्रायवर करमाळा
खांदा
दोन्ही खांदी
दोन्ही खांदी बाहेरून आतून पळतो.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा