logo
banner
बावर्या

बावर्या

टोपण नाव
बावर्या
मालकाचे नाव
हरि शेठ गोंधळी
पत्ता
बोबडेवाडी विसापूर, खटाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
राजू ड्रायव्हर बोबडेवाडीकर
खांदा
उजवी आणि डावी
बैल एकदम शांत आहे बैल कोणाला ही मारत नाही.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा