logo
banner
चिक्या

चिक्या

टोपण नाव
शंकर
मालकाचे नाव
पै.शिवराज केचे
पत्ता
जांभूड, माळशिरस, सोलापूर
जात
गावरान
ड्राइवर
पै.दता केचे
खांदा
उजवी
शेती कामांसाठी आणि रेतन पैदास चालू आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

आमदार केसरी, पिटकेशवर, केतकी, निमगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा